Otevřený dopis na podporu kardinála Dominika Duky

Vaše Eminence pane kardinále, Otče Dominiku,

jako katoličtí křesťané bychom Vám chtěli vyslovit poděkování a podporu za uskutečnění mše svaté ve farním kostele v Lánech s přímluvami za pana prezidenta Miloše Zemana a za naši vlast.

Přestože mše spíše shodou okolností následovala krátce po tragických událostech v Paříži a po letošních oslavách 17. listopadu, tuto shodu okolností považujeme – na rozdíl od některých hlasů, kterým se bohužel dostalo širokého prostoru v médiích – za šťastnou a její symboliku za dobré znamení.

Věříme, že pravým úmyslem mše skutečně byla přímluva za zdraví prezidenta a za to, aby s rozmyslem reprezentoval tento stát. Jako uboze nedůstojné odmítáme podsouvání postranních motivů, kterými podle některých názorů mají být snahy o posílení církevní moci propojením se státní mocí nebo pokračující majetkové narovnání mezi církví a státem.

Vaši kritici za zarážející považují to, že podobná mše se slouží poprvé od roku 1921. My, kdo se stále většími obavami sledujeme společenské a politické události v posledních měsících a dnech, se domníváme, že nikdy v několika posledních desetiletích nepotřebovala naše země a její představitelé přímluvy více než dnes.

Jakkoli kontroverzní se mohou zdát některé kroky našeho současného prezidenta, máme za to, že v podstatných věcech je našemu státu oporou v těžkých dobách, jedná v souladu se zdravým rozumem a v zájmu občanů naší země, a vysoko tak přečnívá zbytek naší současné politické reprezentace. Jeho vystoupení na shromáždění k výročí 17. listopadu nepovažujeme za zneužití připomínky významných dnů, jak hystericky upozorňují prezidentovi kritici, ale naopak za naplnění ducha obou 17. listopadů. V době, kdy naše země čelí sílícím hrozbám, a ti, kdo by měli národ chránit, selhávají, je Miloš Zeman věrný svému slibu, že bude prezidentem dolních deseti milionů občanů naší země.

Kvůli svým postojům prezident Zeman čelí mediálnímu opovržení a trvalé nepřízni takzvaných elit. Přestože se zdá, že si z toho příliš nedělá, za přímluvy a podporu v jeho nelehkém poslání bude jistě vděčný.

Laciné poukazy na nebezpečí konstantinovského propojení státu s církví nejsou nyní na místě. Když už nic jiného, tak tedy alespoň biblické „Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali jejich otcové k falešným prorokům“ (Lk 6, 26) by mohlo Vašim kritikům otevřít oči. Nejste to Vy a není to ani prezident Zeman, kdo je nyní zahrnut všeobecnou přízní a souhlasem. Hlas lidu tak, jak se ho snaží vykreslit masová média, ale hlasem lidu ve skutečnosti není. Takzvané elity rády promlouvají jménem národa, ve skutečnosti ale reprezentují pouze samy sebe.

Ve Vašem kroku naopak spatřujeme autenticky křesťanský postoj věrnosti pravdě navzdory protivenstvím. Křesťan by dnes lépe než kdo jiný měl vidět, co všechno je v sázce. Vždyť hovoří-li se dnes o hrozbě zániku civilizace s křesťanskými kořeny, jde v prvé řadě o zánik toho, co vysoko cení právě křesťané. Je proto tristní, jak slepí někteří křesťané jsou ke znamením doby. Máme za to, že výrazem takové slepoty je právě otevřený dopis, který kritizuje mši v Lánech.

Závěrem nám proto dovolte zopakovat přímluvu nejen za naši zemi a její čelné politické představitele, ale také za Vás, našeho otce a pastýře. Vám i nám ať jsou v těžké době povzbuzením slova evangelia: „Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království.“ (Lk 12, 32)

Dopis lze jako petici podepisovat na

http://www.petice24.com/oteveny_dopis_na_podporu_kardinala_dominika_duky