Duhová slepota teologů

 Marie Tejklová


Snaha redefinovat instituci manželství tak, aby ho mohly uzavřít osoby stejného pohlaví, má zastánce také mezi křesťanskými teology. Kanál Víra v barvách duhy1) a související web2)  nabízí působivou přehlídku českých akademiků, kazatelů a farářů, kteří této snaze vyjadřují podporu.3)  Ze stručných videí, pocházejících z podzimu 2023, si můžeme udělat základní představu nejen o tom, jak dnes teologové přistupují k morálním a společenským otázkám, ale do určité míry i o stavu křesťanství na začátku třetího tisíciletí.

Na otázku „Manželství pro všechny – ano, nebo ne?“ 4) odpovídají všichni oslovení teologové kladně. Nikdo z nich proti zavádějícímu sloganu nenamítá a nepokusí se specifikovat, jaký rozsah má v tomto kontextu zájmeno „všichni“. Stejnopohlavní „manželství“ podle všeho chápou jako analogii manželského svazku muže a ženy. Ačkoli v dalších videích někteří zmiňují, že manželství může mít (historicky či geograficky) různé podoby, nevysvětlují, proč chtějí z definice manželství vypustit právě znak různosti pohlaví, zatímco ostatní podmínky způsobilosti (vylučující například již ženaté muže / vdané ženy, nesvéprávné nebo nezletilé osoby a sourozence) zřejmě nepovažují za problém. Neřeší ani otázku, zda by bylo potřeba upravit hlavní účel manželství, kterým je „založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc“. Podívejme se na argumenty pro redefinici, které uvádějí.

„Protože si to přeje většina občanů v demokratickém státě.“ (Flek)

Překladatel Alexandr Flek argumentuje podporou veřejnosti. Bohužel neuvádí, zda je podle něj správné uzákonit vše, co v průzkumech pro různé zadavatele odsouhlasí většina respondentů, a zda bude nutné stejnopohlavní „manželství“ opět zrušit, jakmile občané změní názor. Je si vědom toho, že podle průzkumu agentury Stem z roku 2011 považovala většina českých občanů církve za neužitečné instituce?5) Co se týče zpřístupnění manželství (názvu i veškerých práv) stejnopohlavním párům, podle nedávného průzkumu ho podporuje pouze necelá třetina respondentů; polovina sice souhlasí s garantováním veškerých práv s výjimkou názvu manželství, skoro 60 % si však přeje zakotvit manželství jakožto svazek muže a ženy v Listině základních práv a svobod.6) Ze stejného průzkumu také vyplývá, že respondenti mají ve znalostech této problematiky mezery. V zásadě je k výsledkům podobných průzkumů třeba přistupovat kriticky, protože můžou být ovlivněny mnoha faktory včetně formulace otázek. Způsob, jakým se na ně odvolává Flek, však prozrazuje mnohé o tom, jak progresivní teologové na podporu svých tezí využívají „data“.

„Je to spíše narovnání práv občanů.“ (Zábrodský) „Církev by se měla postavit v podstatě proti jakékoli diskriminaci.“ (Vogel) „Myslím si, že všichni lidé jsou nadáni stejnými právy, to znamená i stejnými právy uzavřít manželství“7) (Bartošek) „Pro Boha opravdu není důležité naše pohlaví, jsme všichni Božími dětmi, jsme stvořeni k Božímu obrazu“ (Křížková)

Argument rovnými právy, případně nepřípustností diskriminace v souvislosti s redefinicí manželství, je následující: Protože muž a žena mají právo uzavřít manželství, je třeba toto právo přiznat také dvěma mužům a dvěma ženám – má-li heterosexuál možnost vzít si člověka, který ho přitahuje, stejnou možnost by měl mít člověk pociťující přitažlivost k osobám stejného pohlaví. Láska je definována pocity: „To by měla být první a výchozí a základní pohnutka pro to, vstupovat do svazku manželského, že cítím náklonnost k tomu druhému člověku, že ten druhý člověk mě přitahuje, že mě fascinuje“ 8) – husitský farář David Frýdl neřeší, zda je možné se k takto definované lásce zavázat na celý život a jaké důsledky pro manžele bude mít, když přitažlivost a fascinace pominou. Z rozebíraných videí se nedozvíme, zda teologové považují právo uzavřít manželství bez podmínky rozdílnosti pohlaví za jedno ze základních, přirozeně daných lidských práv. Pokud ano, znamenalo by to, že uznávají a měli by hájit v první řadě mnohem méně sporné právo na život, které je dnes pošlapáváno u počatých dětí. V opačném případě jsou ve svém uvažování a vystupování nekonzistentní nebo spíše pokrytečtí, protože hájení nepřípustnosti potratů je na rozdíl od podpory „manželství pro všechny“ v aktuální ideologické atmosféře nepřijatelné – a vyžaduje tedy určitou odvahu. Existuje podle teologů prosazujících redefinici manželství neměnná lidská přirozenost a závazky z ní vyplývající? Pokud uznávají, že svazek muže a ženy ontologicky předchází případnou právní úpravu, protože (právě) muž a žena spolu mohou mít dítě, které mají povinnost a právo vychovávat, měli by vysvětlit, z jakých důvodů považují za přirozeně daný také svazek dvou osob stejného pohlaví. Souvisí s tím další otázka, kterou by si měli položit, a sice které city mezi lidmi a projevy těchto citů jsou relevantní ze společenského hlediska.

Pokud by stát podmínku různosti pohlaví ze zákona vypustil, bylo by možné tento krok chápat tak, že těžiště manželství jakožto státem chráněné instituce se přesouvá od založení rodiny a výchovy dětí ke vzájemné podpoře. Vzájemnou podporu lze přitom realizovat a právně řešit i jinými způsoby než uzavřením manželství a jejími subjekty nemusejí být právě dvě osoby. Námitka, že také výchova dětí může probíhat mimo manželství, naznačuje, že snaha o redefinici manželství je spojena s nedoceněním významu manželství pro řádnou výchovu dětí.

Upravit definici manželství požadovaným směrem znamená postavit homosexuální soužití na roveň manželskému svazku muže a ženy. Proč se ale kanál Víra v barvách duhy zabývá pouze homosexuální orientací? Zatímco písmen ve zkratce LGBT přibývá, nikdo z teologů se nepokusí zastat osob hlásících se k dalším orientacím a životním stylům, které pravděpodobně také chtějí mít stejná práva jako ostatní. Sexuální orientaci podle všeho považují za pevně danou (od narození) a chtěnou Stvořitelem9); neuvažují o tom, že by se mohla měnit v průběhu života, že by si člověk mohl sexuální preference volit nebo že samotné (binární) biologické pohlaví je společenský konstrukt. Katolický kněz Vacek si stěžuje, že Katolická církev je o 200 let pozadu,10) rozebíraná videa však prozrazují, že ani pokrokovým teologům se nepodařilo udržet prst na tepu doby.

„Myslím si, že manželství je stabilní prvek, takže jsem pro stabilitu.“ (Šoustal) „V situaci, kdy většina lidí v téhle zemi manželství nepovažuje za něco důležitého, protože spousta manželství se rozvádí, je tady skupina lidí, kteří o manželství mají zájem.“ (Miencil)

Starokatolický jáhen Petr Miencil upozorňuje, že manželské svazky se rozpadají, a někteří ani nemají zájem do něj vstoupit; psychoterapeut Radek Šoustal z hnutí Logos v něm přesto spatřuje stabilní prvek. Neuvažují o možnosti, že rozšíření definice manželství tuto instituci ještě více devalvuje. Česká republika má problém s klesající porodností a potřebuje tedy účinně podporovat páry ochotné obětovat své peníze, energii a často i kariéru výchově dětí. Teologové by si proto měli položit otázku, jaký dopad na společenský status manželství bude mít, když bude zahrnovat stejnopohlavní páry. Nepředstavuje „manželství pro všechny“ podobný oxymóron jako třeba „elitní klub otevřený všem“?

„Bylo [jim] v minulosti hodně ublíženo a je zapotřebí, aby se cítili opravdu v té společnosti přijati.“ (Novák) „Největším hříchem křesťanství je ublížit člověku, a to oni [odpůrci redefinice] zcela evidentně dělaj!“ (Bartošek)11) „Co si přeješ pro sebe a pro své nejbližší, přej všem.“ (Frýdlová)

Tato argumentační linie apeluje na povinnost chovat se k druhým slušně. Existuje však povinnost zajistit, aby se všichni cítili dobře? Pokud by měl takovou povinnost stát, v této věci by nebyl schopen své povinnosti dostát – po redefinici manželství se budou hůře cítit (budou vystaveni různým postihům) lidé, kteří považují manželství za svazek muže a ženy, a nechtějí si toto přesvědčení nechávat pro sebe. Církve by na tom byly podobně – lze předpokládat, že konzervativně založení věřící se nebudou cítit nejlépe, když jejich církevní společenství bude stvrzovat stejnopohlavní svazky. Co se týče dějinných křivd, cožpak křesťané, kteří se snaží poctivě žít svou víru navzdory tlakům okolí, nebyli v minulosti pronásledováni? Když teologové prezentují praktikující homosexuály jako utlačovanou menšinu, která si zaslouží vstřícný přístup, neměli by zapomínat na ohroženou kategorii lidí, kteří se navíc nemohou sami bránit, a sice děti. Jaký dopad bude mít redefinice manželství na děti? Teologové se nezamýšlejí nad tím, zda stejnopohlavní „manželé“ budou prosazovat své „právo na dítě“ a jakými způsoby budou děti získávat. Nestojí jim za zmínku, že některými z těchto způsobů je dítě svévolně připravováno o jednoho z (biologických) rodičů nebo o možnost získat při adopci náhradní matku a otce, zatímco jinými je redukováno na produkt, který si lze objednat, zaplatit a případně odmítnout převzít, pokud nesplní požadavky. Je-li výchova dětí dvěma ženami nebo dvěma muži zcela rovnocenná výchově otcem a matkou, proč by dítě nemohla stejně dobře – nebo ještě lépe – vychovávat skupina lidí?

„Pojďme se o tom otevřeně, upřímně bavit.“ (Turek) „Já mám z české společnosti dojem, že neumíme diskutovat, že jsme zapomněli na to, co to je to dialog.“ (Lukeš) „Nějakého seriózního dialogu, toho aby člověk pohledal.“ (Vinš)

Ve videích zaznívá, že je třeba přístup ke stejnopohlavním párům řešit – uvnitř vlastní církve i mimo ni – diskusí s oponenty.12) Jakým způsobem se však s oponenty vyrovnává kanál Víra v barvách duhy? Jeho tvůrce deklaruje, že kanál „záměrně nemapuje (ultra)konzervativní postoje v církvích, i přesto však není jednostranný. Vnáší do veřejné debaty, ve které jsou z křesťanského prostředí slyšet převážně odmítavé postoje, pluralitu názorů v celé své pestrosti.“13)  Pluralita a pestrost se možná týká duchovního zázemí zúčastněných; žádné rozdíly v postoji ke stejnopohlavním svazkům nejsou patrné. Alternativní přístup se dostává ke slovu jen s označením „Reakční video“. V jednom takovém videu vystupuje aktivista s tlampačem, který na náměstí odsuzuje homosexuální jednání s pomocí citací z Bible, a několik teologů se pak vyjadřuje k úryvkům z jeho promluvy. Tento postup je však věcné diskusi na míle vzdálený – teologové mají početní převahu, svůj komentář můžou v klidu formulovat, a aktivista nedostane šanci své postoje obhájit.

Roli oponenta v dalším „reakčním videu14) hraje mladá Slovenka, publikující videa na YouTube. Mluví o spáse a nutnosti bojovat s pokušením, vyzývá k horlivé modlitbě, nesnaží se zviditelnit sama sebe.15) Jak teologové využijí šanci reagovat a vyvrátit případné omyly? V mnohonásobné přesile přispějí k „serióznímu dialogu“ komentáři, ve kterých argumenty buď zcela chybějí: „Hrozný, za mě strašný“ (Lorman), „Mě z toho bolej uši reálně, jo, protože (...) tam bastlí takovejch věcí dohromady.“ (Helebrant); anebo míří spíš na osobu oponentky (případně neznámo kam) než k jádru věci: „Myslím si, (...) že by ji husiti polili nějakou kolomazí a pěkně by ji zlikvidovali za to, jak je ozdobena.“ (Vaďura) „Pokud (...) chce dosáhnout veliké čistoty, tak si myslím, že kdyby si dala třicet let na sloupu, že by určitě se Pánubohu víc přiblížila než teď.“  (Turecký) Zaznívají námitky proti „soustředění se právě na tu otázku tý sexuality, jako kdyby v křesťanství nebyly mnohem podstatnější věci, jako je nějaká činná láska k bližnímu, milosrdenství“ (Petráček), a to jak od katolických, tak od protestantských teologů: „Je úplně posedlá tím sexem“ (Frýdlová). „Tohle je jako podle mne myšlení 19. století, které vedlo k potlačování tělesnosti a pudovosti člověka“ (Votava). Někteří zpochybňují snahu o zachování čistoty a boj s pokušením v sexuální oblasti: „Já myslím, že celý ten koncept čistoty a nečistoty právě je překonaný tím křesťanstvím“ (Frýdl), „Máme bojovat se zlem a s pokušeními (...) ale myslím si, že ten boj je mnohem takovej jemnější a barvitější, než jak to ona – v čem to vidí ona.“ (Křížková) Ještě dál zacházejí teologové, kteří neuznávají, že zlé skutky by mohly být překážkou spásy: „Tak teda já nevím, co jinýho by mělo stačit k tomu, abysme se nakonec dostali do nebe a s tím Pánem Bohem byli než to, že nás on miluje, a ne to, co děláme nebo neděláme nebo kým jsme nebo nejsme.“ (Wagner)

Od osobností zabývajících se vědeckou prací nebo duchovním vedením bychom čekali trpělivé a věcné objasňování problematiky bez poznámek ad hominem: Podle všeho však při střetnutí se s odlišným názorem ztrácejí výzvy k laskavému přístupu a neubližování lidem platnost. Ačkoli nesprávné používání sexuality a jeho následky v současném Česku nelze přehlédnout, pokud se komentující teologové chtějí tématu sexuality vyhýbat, mohli problém pojmout obecněji a například vysvětlit, v čem má boj se zlem spočívat a proč milosrdenství nezahrnuje například napomínání těch, které napomínající považuje za hříšníky. Petráček by měl specifikovat, zda se činná láska k bližnímu může projevovat vytvářením videí na YouTube – pokud ne, proč se takového vytváření sám účastní? A pokud ano, proč ho neoceňuje u ostatních? Pokud (Boží) trest za hřích pro některé z teologů představuje nepřijatelný koncept, měli by uvést, jaké vysvětlení mají pro současný stav lidstva, charakterizovaný utrpením a smrtí. A pokud je pro ně nepřijatelný samotný koncept hříchu nebo jednání nepovažují za důležité, nejspíš by neměli kritizovat a odsuzovat jednání druhých – nevědí totiž, co tito druzí mají v srdci.

 „Asi bych právě trval na tom, že je to úprava státní, a že pokud to pomůže tomu, aby se nějaká skupina obyvatel naší země cítila bezpečněji, svobodněji a rovnoprávněji, tak bysme proti tomu jako křesťané neměli bojovat.“ (Petráček) „Já bych řekl, pokud jste proti manželství s osobou stejného pohlaví, neberte si osobu stejného pohlaví.“ (Vinš)

Ve vyjádřeních teologů se projevuje tendence, kterou těžko označit jinak než jako alibismus. Extrémní příklad uvádí Václav Vacek: „Když za komunistů komunisti odhlasovali v parlamentu možnost potratu, Josef Zvěřina, náš veliký teolog, s úsměvem jemu vlastním řekl: ‚My dobrodiní tohoto vašeho zákona nevyužijeme.‘  Hotovo! A nebudu se s nikým prát.“16) Pokud ve společnosti dochází k zákonem povolenému zločinu, křesťan má zůstat nad věcí? Vacek by měl jasně říci, zda by podobný přístup doporučoval v situaci, kdy by se legální usmrcování týkalo jakékoli jiné kategorie lidí, vycházející například ze sexuální orientace. Pokud ne, proč? Dvojí metr progresivních teologů při zastávání se osob vyžadujících společenské a církevní schválení svého životního stylu a současného ignorování do nebe volající nespravedlnosti vůči maličkým bije do očí.

„jsou to naši bratři a sestry, kteří prostě touží žít jako lidé (...) takto bychom je měli přijímat“ (Šandera) „Je to vnitřně rozporná vlastně směs – proklamace, že vás milujeme, a současně teda naprosto nelaskavého užívání Bible proti těmto lidem“ (Prudký)17)

Z některých komentářů je zřejmé nerozlišování člověka, kterého může soudit pouze Bůh, a (jeho) jednání. Uznávají teologové, že toto rozlišení je možné, případně nutné? Také další předpoklady zůstávají nevyjasněné: Je každý (hluboce zakořeněný) sklon správný? Může být stejné jednání u jednoho člověka špatné, zatímco u druhého správné, podle toho, zda má či nemá k takovému jednání sklon – a připouští tuto možnost Bible? Jsou-li některé sklony špatné, jak to zjistíme? Jaká jsou kritéria správnosti jednání, a můžeme vůbec jednání posuzovat (obecně/v konkrétním případě)? Má člověk možnost, případně povinnost své jednání řídit, může být za špatné jednání potrestán? Chceme-li k druhým přistupovat laskavě, jsme povinni schválit jejich životní styl, ať je jakýkoli? Měl by se křesťan přizpůsobit většině, jak naznačuje Vacek? Jaký obraz Boha přináší křesťanství, a má člověk vůči Stvořiteli nějaké povinnosti?

Současní křesťanští teologové se však při řešení mravních otázek vydávají jinou cestou, než je diskuse o epistemologických, antropologických či teologických východiscích. Zdá se, že typický postup je následující: Hledání v Písmu – bez přihlédnutí k tradičním výkladům – končí zjištěním, že Bible určité jednání jednoznačně neodsuzuje. Pokud ho odsuzuje, nelze odsudek aplikovat v současnosti kvůli specifickému kontextu nebo novým vědeckým poznatkům, případně proto, že jednání vlastně není důležité. Co se týče Magisteria, protestantští teologové ho neuznávají principiálně, a ani katoličtí se jím necítí být vázáni, pokud se jim to nehodí; příležitostně vznášejí požadavky na jeho modernizaci – samozřejmě v souladu s „poznatky současné vědy“ (které někdy podrobně rozvádějí). Poté se deklaruje určité vágní metadogma či zastřešující princip („jádro evangelia“), jímž je nutné se při výkladu a aplikaci Písma řídit, například „každého přijímat“, „neubližovat lidem“, „být milosrdní“, „neprohřešit se proti lásce“. Tím etické hledání končí – a nic už nebrání tomu, nechat se unášet myšlenkovým proudem, který ve společnosti aktuálně dominuje.

Závěr

Videa v kanálu Víra v barvách duhy jsou kvalitně zpracovaná, pluralitu ani věcnou diskusi však nenabízejí. Tvůrce kanálu deklaruje snahu vyvážit údajně převažující odmítavé postoje, na takové postoje však neodkazuje a neuvádí jejich zastánce, takže divák nemá možnost argumenty porovnat. Ačkoli cílem projektu mělo být vzájemné sblížení a porozumění, přístup k oponentům především v „reakčních videích“ nelze označit za spravedlivý. Z vyjádření teologů je zřejmé, že postrádají základní obezřetnost, která by byla na místě při komentování ideologizovaných problémů. Jejich argumentace je jednostranná, zkratkovitá a povrchní. Odvolávají se na Bibli, aniž by se zabývali kontextem jejího předávání v Církvi, a na aktuální vědecké poznatky, aniž by vyjasnili kritéria vědeckosti a přistupovali k pojmům, datům a interpretacím kriticky. Víc než cokoli jiného dokládají videa v kanále Víra v barvách duhy myšlenkový zmatek progresivních křesťanských teologů.

POZNÁMKY:

 

 

1. https://www.youtube.com/@Vbarvachduhy

2. https://vbarvachduhy.cz/

3. Označení „teologové“ v tomto článku používám v širším smyslu; pokud se někdo ze zúčastněných za teologa nepovažuje, omlouvám se. Ne všechna videa v kanálu se týkají redefinice manželství a ne všichni teologové uvedení na stránce https://vbarvachduhy.cz/kdo/ se přímo vyjadřují k redefinici.

4. Není-li uvedeno jinak, citace v tomto článku pocházejí z videa Manželství pro všechny: ANO nebo NE?

https://www.youtube.com/watch?v=EylKZKOODHQ&t=36s&ab_channel=V%C3%ADravbarv%C3%A1chduhy

5. https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/bezverci-cesi-sedesat-procent-povazuje-cirkve-za-zbytecne_221073.html

6. „Polovina Čechů a Češek souhlasí s úplným narovnáním práv stejnopohlavních svazků“ (průzkum NMS Market Research z listopadu 2023) https://nms.global/cz/polovina-cechu-a-cesek-souhlasi-s-uplnym-narovnanim-prav-stejnopohlavnich-svazku/

7. Z videa Josef Bartošek – Víra v barvách duhy: celý rozhovor https://www.youtube.com/watch?v=KJNkVXG0eig&t=551s&ab_channel=V%C3%ADravbarv%C3%A1chduhy

8. Citát pokračuje „a že si dovedu představit, že celý svůj život spojím s touto druhou bytostí, kterou mám rád...“ Z videa Má manželství předpoklady pro všechny?

https://www.youtube.com/watch?v=LE0KMjNqOfI&ab_channel=V%C3%ADravbarv%C3%A1chduhy

9. Srov. např. výrok „Pokud by homosexuálové nebyli v řádu stvoření, proč by tady byli?“ z videa Josef Bartošek – Víra v barvách duhy: celý rozhovor https://www.youtube.com/watch?v=KJNkVXG0eig&ab_channel=V%C3%ADravbarv%C3%A1chduhy

10. Z videa farář Václav Vacek – Víra v barvách duhy: celý rozhovor https://www.youtube.com/watch?v=i1QMPiITCwc&ab_channel=V%C3%ADravbarv%C3%A1chduhy

11. Z videa Josef Bartošek – Víra v barvách duhy: celý rozhovor

12. Někteří by diskusi omezili na „znalce“.

13. https://vbarvachduhy.cz/co/

14. Citace v tomto odstavci pocházejí z videa Faráři vs. učeník Ježiša Krista Gažíková – REAKČNÍ VIDEO  https://www.youtube.com/watch?v=WBjklqyhTWQ&t=19s&ab_channel=V%C3%ADravbarv%C3%A1chduhy

15. U videí místo svého jména uvádí „Učeník Ježiša Krista“. Rozebírané video má název Ježišovo varovanie pre posledne časy https://www.youtube.com/watch?v=ZB-pvODmIlo&ab_channel=U%C4%8Den%C3%ADkJe%C5%BEi%C5%A1aKrista

16. Z videa farář Václav Vacek – Víra v barvách duhy: celý rozhovor https://www.youtube.com/watch?v=i1QMPiITCwc&t=355s&ab_channel=V%C3%ADravbarv%C3%A1chduhy

17. Citát pochází z videa Faráři a fanatici – Reakční video, ve kterém lze najít další podobné výroky https://www.youtube.com/watch?v=JnnefyMNPwo&t=16s&ab_channel=V%C3%ADravbarv%C3%A1chduhy